top of page

Kapasitetsløft for maritim sektor 

Kapasitetsløftet Mennesket i fremtidens havromsoperasjoner (MIDAS) har som ambisjon å realisere autonom havromsteknologi som en av Norges fremtidige store eksportnæringer.

Midt-Norge har et verdensledende teknologimiljø og godt etablerte virksomheter innen maritim sektor. Samtidig er fagfeltet ungt og markedet umodent. En markedsintroduksjon bremses særlig av for lite kunnskap og kapasitet knyttet til:

  • Menneskelige faktorer: Menneskets rolle i møte med autonome systemer.

  • God design for utvikling av intuitive og tillitsskapende grensesnitt mellom menneske og maskin.

  • Forretningskompetanse i umodne/ikke-eksisterende markeder.

MIDAS skal bygge en samarbeidsplattform mellom FoU og regionalt næringsliv. Sammen skal de løfte regionens kapasitet innen design og forretning, og sørge for sterkere samhandling og mer effektiv bruk av eksisterende kompetanse. Visjonen er å styrke midtnorsk næringslivs innovasjonsevne, utvikling og eksport av autonom havromsteknologi.

Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker:  

  1. Menneskelige faktorer i autonome systemer

  2. Tillit til autonomi gjennom systemforståelse og – design

  3. Forretningsutvikling, kommersialisering og internasjonalisering

  4. Nye metoder innen design og forretningsutvikling for autonome systemer

  5. Midt-Norge som attraktiv arbeidsplass og studenter som ressurs

En kunnskapshavn for bærekraftig innovasjon

FNs bærekraftsmål er en viktig rettesnor i utviklingen av nye markeder og forretningsmodeller. For MIDAS er særlig fire bærekraftsmål sentrale; god utdanning; anstendig arbeid og økonomisk vekst; industriinnovasjon; infrastruktur og livet i havet.

MIDAS skal fungere som en kunnskapshavn hvor partnere kan legge til, losse og laste ny kunnskap – men også mønstre på nytt mannskap og stikke ut kursen mot nye markeder. Kunnskapen som skapes gjennom MIDAS, skal også kunne brukes på andre teknologier og tilgjengeliggjøres i så stor grad som mulig. Ny kunnskap og kapasitet tilført gjennom MIDAS i prosjektperioden, skal danne grunnlaget for et tverrfaglig innovasjonssenter for design, teknologi og kommersialisering av muliggjørende teknologier i havrommet.

Prosjektleder er Ole Andreas Alsos, førsteamanuensis ved Institutt for arkitektur og design, og leder for NTNU Shore Control.

NTNU Shorecontrol Lab.jpg

NTNU Shore Control Lab (SCL) er en avansert infrastruktur for forskning og utvikling innen autonome maritime systemer hvor mye av arbeidet til MIDAS gjennomføres. 

 

Her testes og simuleres fjernstyrt navigasjon av autonome fartøy for å utvikle trygge, autonome systemer og rutiner for landbasert kontroll.

bottom of page